Obszary chronionego krajobrazu Obszary chronionego krajobrazu

Przeważająca część gruntów Nadleśnictwa Starachowice zawiera się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej - około 94%, poza tym niewielki fragment znajduje się w zasięgu Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (otulina Sieradowickiego Parku Krajobrazowego) - około 2%. Tereny te wraz z innymi obszarami chronionego krajobrazu, parkami krajobrazowymi Gór Świętokrzyskich oraz Ponidzia, a przede wszystkim Świętokrzyskim Parkiem Narodowym tworzą w województwie świętokrzyskim Wielkoprzestrzenny System Obszarów Chronionych. Obejmuje on tereny o najwyższych walorach, co umożliwia utrzymanie wartości przyrodniczych i zachowanie równowagi ekologicznej na obszarach najcenniejszych, zapobiega degradacji struktury hydrologicznej i hydrogeologicznej, wspomaga proces naturalnego rozwoju szaty roślinnej, a jednocześnie zapewnia korzystne warunki do wypoczynku i turystyki.

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej został powołany Rozporządzeniem Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych orz odtworzenia i zachowania przez dolinę rzeki funkcji korytarza eologicznego. Obszar ten położony jest w północnej i północno wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Główną osią krajobrazową i gospodarczą jest dolina rzeki Kamiennej. Ze względu na występujące tu rudy żelaza i urodzajne gleby brunatne, dolina Kamiennej i położone wzdłuż niej tereny zostały już bardzo dawno zasiedlone przez człowieka i intensywnie zagospodarowane rolniczo, a następnie przemysłowo. Pomimo to zachowało się tutaj wiele wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

Obszar ten charakteryzuje się dużą zmiennością florystyczną zdeterminowaną urozmaiconą rzeźbą terenu, podłożem skalnym, a co za tym idzie warunkami siedliskowymi. Na większości terenów zbudowanych ze skał piaskowcowo-ilastych przeważają siedliska oligotroficzne zajęte przez bory mieszane i bory, tworzące duże kompleksy tzw. Lasów Starachowickich.

Lasy Nadleśnictwa Starachowice stanowią zwarty kompleks, który wraz  z lasami Nadleśnictwa Marcule i Ostrowiec Świętokrzyski stanowi część wielkiego kompleksu tzw. „Lasów Iłżeckich" będących pozostałością dawnej „Puszczy Iłżeckiej". Układ naturalny lasów na tym obszarze został przekształcony przez intensywną gospodarkę leśną, która w przeszłości była ukierunkowana na osiągnięcie celów produkcyjnych, zaspokajających potrzeby rozwoju przemysłowego  i urbanistycznego regionu.

Na terenie OChK Doliny Kamiennej zgrupowane są wyjątkowo liczne zabytki kultury klasy europejskiej, a nawet światowej. Do najważniejszych należą rezerwaty: archeologiczne „Krzemonki Opatowskie" (uznany za Narodowy Pomnik Historii) i „Rydno" (w okolicach Skarżyska), a także kompletny Wielki Piec w Starachowicach (powstały w XiX w., jako element Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego).

 

Obszar Chronionego Krajobrazu otuliny Sieradowickiego Parku Krajobrazowego ustanowiono zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 335/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2001 r. Obejmuje powierzchnię 16 236 ha. Na terenie tym dominują głównie grunty użytkowane rolniczo, co jest konsekwencją przewagi osadnictwa wiejskiego.

Sieradowicki Park krajobrazowy położony jest w północnej części Gór Świętokrzyskich; pomiędzy Doliną rzeki Kamiennej, a Doliną Bodzentyńską.

Obszar ten posiada również dużą wartość kulturową i historyczną; świadczą o niej liczne stanowiska archeologiczne starożytnego górnictwa i hutnictwa, a także zabytki kultury materialnej oraz miejsca pamięci. Na terenie Nadleśnictwa Starachowice obszar zajmuje niewielki fragment lasów o powierzchni 244,76 ha (tabela 56).

Więcej informacji znajduje się na stronie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.