Projekt ochrony przeciwpożarowej

Samochód patrolowo-gaśniczy, Nadleśnictwo Krzystkowisce

fot. Samochód patrolowo-gaśniczy, Nadleśnictwo Krzystkowice

 

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

 

Najważniejsze działania podejmowane w Nadleśnictwie Starachowice:

W ramach realizacji Projektu nadleśnictwo wybudowało dwie dostrzegalnie przeciwpożarowe, zakupiło sprzęt do lokalizacji pożarów oraz samochód patrolowo-gaśniczy.

Projekty dofinansowane w 2017 roku przez WFOŚiGW w Kielcach

 

Jak co roku, Nadleśnictwo zorganizowało interdyscyplinarny konkurs. W roku 2017 odbył się pod hasłem „CO NAM DAJE LAS?". Konkurs przeznaczony był dla dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, organizowany we współpracy ze Staropolskim Towarzystwem Przyrodniczo – Leśnym „KOTYZKA" w Starachowicach. Konkurs miał na celu podnoszenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, zapoznanie z walorami przyrodniczymi oraz z aspektami zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice.  Konkurs był wielozadaniowy, w trakcie jego przebiegu oceniane były  m.in. happening edukacyjno – promocyjny, przedstawienie słowno-muzyczne związane z tematem konkursu oraz praca plastyczna. Wydarzenie objęli honorowym patronatem: Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek oraz Starosta Starachowicki Danuta Krępa. Nagrody w konkursie „CO NAM DAJE LAS?" były dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na poziomie 50%.


Projekty dofinansowane w 2016 roku przez WFOŚiGW

Jak co roku, Nadleśnictwo zorganizowało interdyscyplinarny konkurs. W roku 2016 odbył się pod hasłem „NATURA 2000". Konkurs przeznaczony był dla dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, organizowany we współpracy ze Staropolskim Towarzystwem Przyrodniczo – Leśnym „KOTYZKA" w Starachowicach. Konkurs miał na celu podnoszenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, zapoznanie z walorami przyrodniczymi oraz z aspektami zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice.  W roku 2016 wzięło w nim udział ponad 300 uczestników ze szkół znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa. Konkurs był wielozadaniowy, w trakcie jego przebiegu oceniane były  m.in. działania prowadzone przez uczniów w przydzielonych Obszarach Patronackich, przedstawienie słowno-muzyczne związane z tematem konkursu oraz opowiadanie na temat wybranego obiektu ochrony przyrody znajdującego się na terenie Nadleśnictwa Starachowice. Wydarzenie objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek. Nagrody w konkursie NATURA 2000 były dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na poziomie 85%. Nagrody ufundował również Prezydent Starachowic.

 

Nadleśnictwo Starachowice uzyskało również dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach (85% dofinansowania) na wydanie publikacji dla dzieci pt.: „Poznajemy gatunki chronione Nadleśnictwa Starachowice". Jest to kolorowanka przedstawiająca chronione gatunki występujące na terenie Nadleśnictwa. W kolorowance znajduje się  15 gatunków ssaków, ptaków i roślin wraz ze zdjęciem oraz krótkim opisem.


Fundusze Zewnętrzne

Przebudowa dojazdu pożarowego będącego drogą leśną pożarową nr 2 w Leśnictwie Zawały Obręb Lubienia Nadleśnictwa Starachowice o dł. 4,57 km została sfinansowana ze środków PROW w ramach działania 226, "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych". Cel operacji: Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez przebudowę dojazdu pożarowego będącego drogą leśną pożarową nr 2 w leśnictwie Zawały obręb Lubienia Nadleśnictwie Starachowice. Dofinansowanie inwestycji zgodnie z podpisaną umową wynosi 817 329,00 PLN netto (100% kosztów kwalifikowalnych). Termin zakończenia operacji: 03.11.2011r.

Przebudowa dojazdu pożarowego będącego drogą leśną pożarową nr 1 w Obrębie Lubienia Nadleśnictwa Starachowice o dł. 12,29 km jest finansowana ze środków PROW w ramach działania 226, "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych". Cel operacji: Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez przebudowę dojazdu pożarowego będącego drogą leśną pożarową nr 1 w obrębie Lubienia Nadleśnictwie Starachowice. Dofinansowanie inwestycji zgodnie z podpisaną umową wynosi 3.453.554,00 PLN netto (100% kosztów kwalifikowalnych). Termin zakończenia operacji: 17.12.2012r.

Budowa drogi wewnętrznej leśnej o nr I-B i I-8;137 (wg ewidencji Nadleśnictwa Starachowice) o dł. 7,64 km jest finansowana ze środków PROW w ramach działania 226, "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych". Cel operacji: Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez budowę drogi wewnętrznej leśnej o nr I-B i I-8;137 (wg ewidencji Nadleśnictwa Starachowice) w obrębie Lubienia Nadleśnictwie Starachowice. Dofinansowanie inwestycji zgodnie z podpisaną umową wynosi 3.944.000,00 PLN netto (100% kosztów kwalifikowalnych). Termin zakończenia operacji: 30.05.2014r.

Operacja mająca na celu wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez budowę dróg leśnych wewnętrznych: nr II-D (wg ewidencji Nadleśnictwa Starachowice) na terenie leśnictw Bugaj i Gadka oraz nr II-E (wg ewidencji Nadleśnictwa Starachowice) na terenie leśnictwa Gadka w obrębie leśnym Starachowice w Nadleśnictwie Starachowice, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania nr 226: Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowity koszt operacji: 4.426.698,12 zł (100%); Udział środków UE: 1.307.720,00 zł (30%); Wkład beneficjenta: 3.118.978,12 zł (70%). Termin zakończenia operacji: 31.10.2014r.