Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN IZBY PARTYZANCKIEJ IM. GENERAŁA ANTONIEGO HEDY–SZAREGO ORAZ IZBY LEŚNEJ

REGULAMIN IZBY PARTYZANCKIEJ IM. GENERAŁA ANTONIEGO HEDY–SZAREGO ORAZ IZBY LEŚNEJ

 1. Regulamin Izby Partyzanckiej im. generała Antoniego Hedy–Szarego oraz Izby Leśnej określa warunki korzystania z obiektu Izby Pamięci, zarządzanego przez Nadleśnictwo Starachowice,
 2. Każda osoba korzystająca z Izby Pamięci wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Izba pamięci jest udostępniana, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów szczególnych, np. wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu.
 4. Zwiedzanie Izby Pamięci jest bezpłatne.
 5. W budynku Izby Pamięci może znajdować się jednorazowo maksymalnie 5-osobowa grupa zwiedzających.
 6. Zwiedzanie Izby Pamięci odbywa się pod nadzorem osób działających w imieniu Nadleśnictwa.
 7. Wykonywanie zdjęć i filmowanie ekspozycji jest dozwolone i bezpłatne, jeśli nie skutkuje zmianami w aranżacji ekspozycji lub uszkodzeniem eksponatów.
 8. Ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty przedmiotów pozostawionych na terenie Izby Pamięci, ponosi wyłącznie korzystająca z niego osoba.
 9. W przypadku zniszczeń eksponatów, lub towarzyszącej obiektowi infrastruktury, korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
 10. Osobom zwiedzającym izbę pamięci zabrania się:

  a.    spożywania żywności oraz napojów,
  b.    wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
  c.    wnoszenia bagaży oraz innych dużych przedmiotów,
  d.    palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

 11. Zabrania się wstępu do Izby Pamięci osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu osób lub eksponatów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 12. Izba Pamięci położona jest na terenie leśnym i w jej otoczeniu obowiązują ogólne zasady dotyczące korzystania z terenów leśnych, określone regulaminem dostępnym m.in. na stronie internetowej Nadleśnictwa.
 13. Osobom korzystającym z otoczenia Izby Pamięci zabrania się:

  a.    zaśmiecania terenu,
  b.    wyrzucania przywożonych przez siebie odpadów komunalnych do koszy na śmieci, znajdujących się w otoczeniu Izby Pamięci,
  c.    ustawiania rowerów, bagaży oraz innych przedmiotów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z otoczenia Izby Pamięci,
  d.    prowadzenia działalności usługowej lub handlowej (w tym sprzedaży owoców runa leśnego) bez stosownej zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice oraz w razie istnienia takiego obowiązku także innych kompetentnych organów,
  e.    puszczania luzem zwierząt domowych,
  f.    rozstawiania namiotów,
  g.    rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia, urządzeń pirotechnicznych, fajerwerków itp. w otoczeniu Izby Pamięci.

 14. Osoby korzystające z otoczenia Izby Pamięci zobowiązuje się do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń po przyprowadzonych ze sobą  zwierzętach domowych.  Udostępniający obiekt zastrzega sobie prawo czasowego zamykania obiektu dla zwierząt domowych, np. w okresie gniazdowania czy rozrodu zwierząt leśnych.
 15. Wszelkie uwagi użytkowników o Izbie Pamięci proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu Leśnictwa Klepacze  tel: (41) 271 12 14 lub do biura nadleśnictwa tel. +48 41 274 53 84.
 

 

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO SPĘDZANIA CZASU

I DOBREGO WYPOCZYNKU

Zauważyłeś pożar alarmuj!

Zadzwoń pod nr alarmowy 998 lub 112