Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin „Leśnej Szkoły”

REGULAMIN „LEŚNEJ SZKOŁY”

 1. Regulamin „Leśnej Szkoły” określa warunki korzystania z obiektu Leśnej Szkoły, zarządzanego przez Nadleśnictwo Starachowice,
 2. Leśna Szkoła położona jest na terenie leśnym i obowiązują na niej ogólne zasady dotyczące korzystania z terenów leśnych, określone regulaminem dostępnym m.in. na stronie internetowej Nadleśnictwa.
 3. Każda osoba korzystająca z Leśnej Szkoły wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Leśna Szkoła jest udostępniana we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów szczególnych, np. wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu. Prowadzenie zajęć może odbywać się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
 5. Korzystanie z Leśnej Szkoły jest bezpłatne.
 6. Leśna Szkoła nie jest strzeżona, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty przedmiotów  pozostawionych na jej terenie, ponosi wyłącznie korzystająca z niej osoba.
 7. Każda z osób korzystających z Leśnej Szkoły, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu Nadleśnictwa.
 8. Osobom korzystającym z Leśnej Szkoły zabrania się:
  a.    zaśmiecania terenu,
  b.    wyrzucania przywożonych przez siebie odpadów komunalnych do koszy na śmieci, znajdujących się w Leśnej Szkole,
  c.    ustawiania rowerów, bagaży oraz innych przedmiotów w sposób utrudniający korzystanie z Leśnej Szkoły innym użytkownikom,
  d.    prowadzenia działalności usługowej lub handlowej (w tym sprzedaży owoców runa leśnego) bez stosownej zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice oraz w razie istnienia takiego obowiązku także innych kompetentnych organów,
  e.    puszczania luzem zwierząt domowych,
  f.    rozstawiania namiotów,
  g.    korzystania z urządzeń pirotechnicznych, fajerwerków itp.
 9. Rozpalanie ognisk i korzystanie z otwartego ognia dopuszczalne jest wyłącznie w obrębie przygotowanego paleniska, pod warunkiem zachowania poniższych zasad:

  a.    W okresie 15. marca - 15. października rozpalania ognia możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody miejscowego Leśniczego w stałej obecności pracownika Lasów Państwowych i pojazdu gaśniczego.

  b.    W pozostałym okresie rozpalania ognia możliwe jest po uzyskaniu zgody miejscowego Leśniczego.
 10. Osoby korzystające z Leśnej Szkoły zobowiązuje się do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń po przyprowadzonych ze sobą  zwierzętach domowych.  Udostępniający obiekt zastrzega sobie prawo czasowego zamykania obiektu dla zwierząt domowych, np. w okresie gniazdowania czy rozrodu zwierząt leśnych.
 11. Wszelkie uwagi użytkowników o Leśnej Szkole proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu Leśnictwa Lubienia  tel.: (41) 271 13 27 lub do biura nadleśnictwa tel. +48 41 274 53 84.
 

 

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO SPĘDZANIA CZASU

I DOBREGO WYPOCZYNKU

Zauważyłeś pożar alarmuj!

Zadzwoń pod nr alarmowy 998 lub 112