Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin miejsca postoju pojazdów

Regulamin miejsca postoju pojazdów

 1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów, zarządzanych przez Nadleśnictwo Starachowice.

 2. Miejsce postoju pojazdów położone jest na terenie leśnym i obowiązują na nim ogólne zasady dotyczące korzystania z terenów leśnych, określone regulaminem dostępnym m.in. na stronie internetowej Nadleśnictwa.

 3. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 4. Miejsce postoju pojazdów jest dostępny we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów szczególnych, np. wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu.

 5. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie korzystająca z niego osoba.

 6. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [Dz.U.  z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.].

 7. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [Dz.U.  z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.].

 8. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu Nadleśnictwa.

 9. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:

  • wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,

  • mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,

  • zaśmiecania terenu,

  • wyrzucania przywożonych przez siebie odpadów  komunalnych do koszy na śmieci, znajdujących się na miejscu postoju,

  • pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju,

  • pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie  z dojazdów  pożarowych,

  • prowadzenia działalności usługowej lub handlowej (w tym sprzedaży owoców runa leśnego)  bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,

  • puszczania luzem zwierząt domowych,

  • rozstawiania namiotów,

  • pozostawiania  przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba [24 godziny],

  • rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia, innych urządzeń pirotechnicznych, fajerwerków itp. na terenie miejsca postoju, 

  • korzystania z miejsca postojowego w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem,

 10. Osoby korzystające z miejsca postoju zobowiązuje się do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń po przyprowadzonych ze sobą  zwierzętach domowych. Udostępniający obiekt zastrzega sobie prawo czasowego zamykania obiektu dla zwierząt domowych, np. w okresie gniazdowania czy rozrodu zwierząt leśnych.

 

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO SPĘDZANIA CZASU

I DOBREGO WYPOCZYNKU

Zauważyłeś pożar alarmuj!

Zadzwoń pod nr alarmowy 998 lub 112