Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin przystanku turystycznego Natura 2000 Klepacze

Regulamin przystanku turystycznego Natura 2000 Klepacze

 1. Regulamin przystanku turystycznego Natura 2000 Klepacze określa warunki korzystania z przystanku turystycznego, zarządzanego przez Nadleśnictwo Starachowice,
 2. Przystanek turystyczny położony jest na terenie leśnym i obowiązują na nim ogólne zasady dotyczące korzystania z terenów leśnych, określone regulaminem dostępnym m.in. na stronie internetowej Nadleśnictwa.
 3. Każda osoba korzystająca z przystanku turystycznego wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Przystanek turystyczny jest dostępny we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów szczególnych, np. wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu.
 5. Ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty przedmiotów pozostawionych na terenie przystanku turystycznego, ponosi wyłącznie korzystająca z niego osoba.
 6. Każda z osób korzystających z przystanku turystycznego, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu Nadleśnictwa.
 7. Korzystanie ze wszystkich urządzeń infrastruktury przystanku turystycznego odbywać się może jedynie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 8. Osobom korzystającym z przystanku turystycznego zabrania się:
  • zaśmiecania terenu,
  • wyrzucania przywożonych przez siebie odpadów komunalnych do koszy na śmieci, znajdujących się na przystanku turystycznym,
  • ustawiania rowerów, bagaży oraz innych przedmiotów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z przystanku turystycznego,
  • prowadzenia działalności usługowej lub handlowej (w tym sprzedaży owoców runa leśnego) bez stosownej zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice oraz w razie istnienia takiego obowiązku także innych kompetentnych organów,
  • puszczania luzem zwierząt domowych,
  • rozstawiania namiotów,
  • rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia, innych urządzeń pirotechnicznych, fajerwerków itp. na terenie przystanku turystycznego.
 9. Obowiązkiem osób korzystających z przystanku turystycznego jest wyrzucanie śmieci do koszy zgodnie z zasadami segregacji.
 10. Osoby korzystające z przystanku turystycznego zobowiązuje się do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń po przyprowadzonych ze sobą  zwierzętach domowych.  Udostępniający obiekt zastrzega sobie prawo czasowego zamykania obiektu dla zwierząt domowych, np. w okresie gniazdowania czy rozrodu zwierząt leśnych.
 11. Obiekt monitorowany całodobowo. W przypadku dokonania zniszczeń urządzeń oraz innych elementów infrastruktury turystycznej, korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO SPĘDZANIA CZASU

I DOBREGO WYPOCZYNKU

Zauważyłeś pożar alarmuj!

Zadzwoń pod nr alarmowy 998 lub 112