Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin ścieżki edukacyjnej

Regulamin ścieżki edukacyjnej

 1. Regulamin ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Rosochacz określa warunki korzystania ze ścieżek edukacyjnych, zarządzanych przez Nadleśnictwo Starachowice.
 2. Każda osoba korzystająca ze ścieżki edukacyjnej wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Ścieżka edukacyjna jest dostępna we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów szczególnych, np. wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu.
 4. Ścieżka edukacyjna nie jest strzeżona, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pozostawionych przedmiotów, ponosi wyłącznie osoba korzystająca ze ścieżki edukacyjnej.
 5. Każda z osób korzystających ze ścieżki edukacyjnej, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu Nadleśnictwa.
 6. Ścieżka edukacyjna położona jest na terenie Rezerwatu Przyrody w którym obowiązują zakazy określone w Zarządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody tj. m.in zakaz:
  • pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
  • zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion, grzybów,
  • polowania , chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt i niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
  • wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,
  • wydobywania skał i minerałów,
  • niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, w szczególności przez pozyskiwanie ściółki leśnej,
  • zakłócania ciszy,
  • palenia ognisk,
  • umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych,
  • wstępu na teren rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez Wojewodę,
  • ruchu pojazdów.
 7. Jednocześnie są to tereny leśne i obowiązują na nim ogólne zasady dotyczące korzystania z terenów leśnych określone regulaminem dostępnym m.in. na stronie internetowej nadleśnictwa. Osobom korzystającym ze ścieżki edukacyjnej poza zakazami określonymi w pkt. 6, zabrania się:
  • wyrzucania przywożonych przez siebie odpadów  komunalnych do koszy  na śmieci znajdujących się przy ścieżce edukacyjnej,
  • ustawiania rowerów, bagaży  oraz innych przedmiotów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom ze ścieżki edukacyjnej,
  • prowadzenia działalności usługowej lub handlowej (w tym sprzedaży owoców runa leśnego) bez stosownej zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice oraz w razie istnienia takiego obowiązku także innych kompetentnych organów,
  • puszczania luzem zwierząt domowych,
  • rozstawiania namiotów,
  • korzystania z otwartego ognia, lub innych urządzeń pirotechnicznych i fajerwerków na terenie ścieżki edukacyjnej, 
  • korzystania ze ścieżki edukacyjnej w inny sposób niż zgodnie z jej przeznaczeniem,
 8. Osoby korzystające ze ścieżki edukacyjnej zobowiązuje się do się natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń po przyprowadzonych ze sobą  zwierzętach domowych. Udostępniający obiekt zastrzega sobie prawo czasowego zamykania obiektu dla zwierząt domowych, np. w okresie gniazdowania czy rozrodu zwierząt leśnych.

 

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO SPĘDZANIA CZASU

I DOBREGO WYPOCZYNKU

Zauważyłeś pożar alarmuj!

Zadzwoń pod nr alarmowy 998 lub 112