Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC® (SGS-FM/COC-011265) (Forest Stewardship Council) Nadleśnictwo Starachowice  wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w granicach Nadleśnictwa Starachowice obejmują następujące kategorie obszarów:
Nadleśnictwo Starachowice prowadzi regularny monitoring przyrodniczy w celu uniknięcia działania, które mogłyby zagrozić: gatunkom chronionym i lasom o szczególnej wartości.

HCVF 1 – Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych, do których zaliczono:

HCVF 1.1. - Obszary chronione – fragmenty lasu specjalnie przeznaczonych do ochrony walorów przyrodniczych bez kompromisu z potrzebami gospodarki leśnej
HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – fragmenty lasu z populacjami gatunków zagrożonych wyginięciem

HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy:
HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące – lasy i inne ekosystemy rzadkie, objęte dyrektywą
HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – lasy zagrożone w skali Europy lecz stosukowo pospolite w Polsce

HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych:
HCVF 4.1. - Lasy wodochronne – źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na terenach górskich i wyżynnych zapobiegające szybkiemu spływowi powierzchniowemu wód deszczowych, lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych.

HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – lasy ważne ze względów kulturowych, przyrodniczych lub religijnych dla lokalnych społeczności.

Mapa z zaznaczonymi lasami o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) znajduje się w załączniku.

Materiały do pobrania


Monitoring lasów HCVF 2020

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF- High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Starachowice podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej. Monitoringiem w 2020 roku objęto wszystkie powierzchnie HCVF, na których realizowano prace gospodarcze i zaistniały zdarzenia nadzwyczajne.

Wyniki monitoringu przeprowadzonego za 2020 r.:

 1. Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace wskazane w planie gospodarczym 2020 roku oraz prace dodatkowe związane z realizacją bieżących potrzeb hodowlano-ochronnych – zał. nr 1 do niniejszego podsumowania.   
 2. Realizując prace gospodarcze w roku 2020, w Nadleśnictwie Starachowice służby terenowe zwracały uwagę na  zagadnienia zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania właściwego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększaniu jego walorów przyrodniczych.
 3. Wykonywane w 2020 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.
 4. Na terenie lasów HCVF w roku 2020 miało miejsce 20 pożarów  zgodnie z lokalizacją wskazaną w zał. nr 2. Pożary w oddz. 157l na pow. 0,14ha  oraz 159c na pow. 2,25ha, miały charakter całkowity jednak nie wpłynęło to w znaczący sposób na funkcje przypisane tym lasom. W ramach czynności gospodarczych dokonano przygotowania gleby w celu odnowienia powierzchni wiosną 2021r. Pozostałe pożary dotyczyły powierzchni pokrywy gleby, bez uszkodzenia drzewostanu, nie miały negatywnego wpływu na  walory lasów HCVF.

W obrębie lasów HCVF odnotowano w 2020r. szkody abiotyczne w uprawach spowodowane suszą oraz lokalnym podtopieniem – zał. 3. Stwierdzono szkody biotyczne związane z występowaniem jemioły wymagające wykonania cięć jednostkowych drzew opanowanych w stopniu destrukcyjnym – zał. 4. Ponadto usunięto drzewa opanowane przez przypłaszczka granatka, kornika ostrozębnego i smolika znaczonego – zał. 5. Odnotowano, w lasach HCVF występowanie huby korzeni, opieńkowej zgnilizny korzeni, mączniaka dębu oraz osutki sosny – zał. 6.

Powstałe uszkodzenia oraz występowanie grzybów, z uwagi na niewielką powierzchnię oraz charakter lokalny, nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów HCVF.

 1. Na powierzchniach lasów HCVF w 2020r realizowano inwestycję polegającą na wybudowaniu stałych składnic drewna w oddz. 173 l, 173g, 172 l, 172m Leśnictwa Michałów. Inwestycja objęła powierzchnię 0,38ha stanowiącą mniej niż 1% sumy powierzchni w/w wydzieleń HCVF. Uwzględniając powyższe inwestycja pomimo, iż w swym zakresie dokonała trwałej zmiany powierzchni leśnej to w odniesieniu do całej powierzchni wydzielenia nie miała istotnego negatywnego wpływu na walory lasów HCVF.
 2. Monitoring form ochrony przyrody nie wykazał negatywnych zmian w zakresie walorów przyrodniczych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.
 3. W roku 2020 nie stwierdzono innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.
Ewentualne uwagi dotyczące lasów HCVF prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Starachowice.

Monitoring lasów HCVF 2019

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF - High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Starachowice podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej. Monitoringiem w 2019 roku objęto wszystkie powierzchnie HCVF, na których realizowano prace gospodarcze i zaistniały zdarzenia nadzwyczajne.

Wyniki monitoringu przeprowadzonego za 2019 r.:

 1. Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace zgodnie z lokalizacją wskazaną w planie gospodarczym 2019 roku oraz prace dodatkowe związane z realizacją bieżących potrzeb hodowlano-ochronnych – zał. nr 1 do niniejszego podsumowania.   
 2. Realizując prace gospodarcze w roku 2019, w Nadleśnictwie Starachowice służby terenowe zwracały uwagę na  zagadnienia zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększaniu jego walorów przyrodniczych.
 3. Wykonywane w 2019 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.
 4. Na terenie lasów HCVF w roku 2019 miało miejsce 8 pożarów  zgodnie z lokalizacją wskazaną w zał. nr 2. Pożary w oddz. 167i, 93b, 93c oraz częściowo (0,11ha) w oddz. 93h, miały charakter całkowity, jednak nie wpłynęło to na funkcje przypisane tym lasom. Pozostałe pożary dotyczyły powierzchni pokrywy gleby, bez uszkodzenia drzewostanu, nie miały negatywnego wpływu na  walory lasów HCVF.
 5. W obrębie lasów HCVF odnotowano w 2019r. szkody abiotyczne spowodowane warunkami pogodowymi (susza, silny wiatr) – zał. nr 3, oraz biotyczne związane z występowaniem kornika ostrozębnego i jemioły – zał. nr 4. Powstałe uszkodzenia z uwagi na niewielką powierzchnię oraz charakter lokalny, nie wpłynęły negatywnie na  walory lasów HCVF.
 6. Monitoring form ochrony przyrody nie wykazał negatywnych zmian w zakresie walorów przyrodniczych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.
 7. W roku 2019 nie stwierdzono innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.

 

Ewentualne uwagi dotyczące lasów HCVF prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Starachowice.

HCVF 2018

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF - High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Starachowice podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej. Monitoringiem w 2018 roku objęto wszystkie powierzchnie HCVF, na których wykonywano zadania gospodarcze, powierzchnie, na których wystąpiły pożary lasu oraz powierzchnie uszkodzone przez huraganowy wiatr

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2018 r.:

 1. Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace zgodnie z lokalizacją wskazaną w   planie gospodarczym  2018 roku – zał. nr 1.    

 2. Realizując prace gospodarcze w roku 2018, w Nadleśnictwie Starachowice służby terenowe zwracały uwagę na  zagadnienia zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększaniu jego walorów przyrodniczych, przestrzegano zasad dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

 3. Wykonywane w 2018 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

 4. Na terenie lasów HCVF w roku 2018 miało miejsce 3 pożary  zgodnie z lokalizacją wskazaną w zał. nr 2. Pożary objęły powierzchnie pokrywy gleby, bez uszkodzenia drzewostanu, nie miały negatywnego wpływu na  walory przyrodnicze lasów HCVF.

 5. W obrębie lasów HCVF odnotowano w 2018r. szkody abiotyczne w nowozakładanych uprawach spowodowane warunkami pogodowymi, susza – zał. nr 3. Powstałe uszkodzenia z uwagi na niewielką powierzchnię oraz charakter lokalny, nie wpłynęły negatywnie na  walory przyrodnicze lasów HCVF.

 6. Monitoring form ochrony przyrody nie wykazał negatywnych zmian w zakresie walorów przyrodniczych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

 7. W roku 2018 nie stwierdzono innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.

Ewentualne uwagi dotyczące lasów HCVF proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Starachowice.


Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2017

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF - High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Starachowice podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej. Monitoringiem w 2017 roku objęto wszystkie powierzchnie HCVF, na których wykonywano zadania gospodarcze, powierzchnie, na których wystąpiły pożary lasu oraz powierzchnie uszkodzone przez huraganowy wiatr.

 

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2017 r.:

 1. Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace zgodnie z lokalizacją wskazaną w   planie gospodarczym  2017 roku  
 2. Realizując prace gospodarcze w roku 2017, w Nadleśnictwie Starachowice służby terenowe zwracały uwagę na  zagadnienia zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększaniu jego walorów przyrodniczych.
 3. Przed wykonaniem prac gospodarczych na gruncie przeprowadzona została ocena wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na środowisko pod kątem zachowania walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF, a prace zostały wykonane z uwzględnieniem sposobów minimalizacji ewentualnych zagrożeń.
 4. Wykonywane w 2017 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.
 5. Na terenie lasów HCVF w roku 2017 miało miejsce 2 pożary  zgodnie z lokalizacją:

Oddz. 149 c o pow. 0,01ha L-ctwa Majówka

Oddz. 174 o o pow. 0,01ha L-ctwa Michałów

Pożary w w/w oddziałach objęły niewielkie powierzchnie pokrywy gleby, bez uszkodzenia drzewostanu, nie miały negatywnego wpływu na  walory przyrodnicze lasów HCVF.

 1. W 2017 r., w Leśnictwie Majówka, w wyniku huraganowych wiatrów, na pow. 0.16 ha,  doszło do uszkodzeń drzewostanu stanowiącego lasy HCVF (4.1)  - oddz. 23 h. 

Powstałe uszkodzenia nie wpłynęły negatywnie na lasy HCVF. Powstałą w wyniku uszkodzeń lukę zaplanowano do odnowienia w 2018 r. 

 1. Monitoring form ochrony przyrody nie wykazał negatywnych zmian w zakresie walorów przyrodniczych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

 2. W roku 2017 nie stwierdzono innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.


Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2016

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF - High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Starachowice podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej. Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2016r.:

 1. Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace zgodnie z lokalizacją wskazaną w   planie gospodarczym na 2016r.  
 2. Realizując prace gospodarcze w roku 2016 w Nadleśnictwie Starachowice służby terenowe zwracały uwagę na  zagadnienia zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększaniu jego walorów przyrodniczych.
 3. Przed wykonaniem prac gospodarczych zawartych w planie gospodarczym roku 2016, przeprowadzona została ocena wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na środowisko pod kątem zachowania walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF, a następnie zostały wykonane prace z uwzględnieniem zatwierdzonych sposobów minimalizacji ewentualnych zagrożeń.
 4. Wykonywane w 2016 roku planowane prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.
 5. Na terenie lasów HCVF w roku 2016 miało miejsce 3 pożary lasu zgodnie z lokalizacją:
 • Oddz. 104f pow. 0,03ha L-ctwo Lubienia,
 • Oddz. 167j pow.0,01ha, 121a  pow.0,01ha, L-ctwo Majówka

Pożary w w/w  oddziałach miały charakter powierzchniowy bez uszkodzenia drzewostanu, nie miały negatywnego wpływu na  walory przyrodnicze lasów HCVF.

W 2016r., w Leśnictwie Bugaj HCVF, w wyniku huraganowych wiatrów doszło do uszkodzeń drzewostanów na powierzchniach wg lokalizacji:

oddz. 125a, 26g, 138b- pojedyncze złomy i wywroty, oddz. 52i- pow. 0,06ha, oddz. 52h- 0,07ha, oddz. 53f-0,13ha, oddz. 52c – 0,25ha

Powstałe uszkodzenia nie wpłynęły negatywnie na lasy HCVF. W powyższych lokalizacjach zarówno pojedynczo jak i powierzchniowo występujące złomy i wywroty niezwłocznie usunięto w celu zapobiegnięcia deprecjacji drewna. Powstałe w wyniku uszkodzeń luki zaplanowano do odnowienia w 2017r.

   6. W roku 2016 nie stwierdzono innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.


Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2015r.

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF - High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Starachowice podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej.

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2015r.:

1.    Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace zgodnie z lokalizacją wskazaną w   planie gospodarczym na 2015r.  

2.    Realizując prace gospodarcze w roku 2015 w Nadleśnictwie Starachowice służby terenowe zwracały uwagę na  zagadnienia zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększania jego walorów przyrodniczych.

3.    Przed wykonaniem prac gospodarczych zawartych w planie gospodarczym roku 2015, przeprowadzona została ocena wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na środowisko pod kątem zachowania walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF, a następnie zostały wykonane prace z uwzględnieniem zatwierdzonych sposobów minimalizacji ewentualnych zagrożeń.

4.    Wykonywane w 2015 roku planowane prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

5.    Na terenie lasów HCVF w roku 2015 miało miejsce 6 pożarów lasu zgodnie z lokalizacją:

Oddz. 50m L-ctwa Bugaj

Oddz. 174 c,f,n, 175d L-ctwa Michałów

Oddz. 159b L-ctwa Majówka

 

Pożary w oddz. 50m L-ctwa Bugaj, 159b L-ctwa Majówka oraz 174c,n i 175d L-ctwa Michałów miały charakter powierzchniowy bez uszkodzenia drzewostanu, nie miały negatywnego wpływu na  walory przyrodnicze lasów HCVF.

 

Pożarem całkowitym w oddz. 174f L-ctwa Michałów objęte zostało 0,92ha siedmioletniej uprawy sosnowej oraz fragmenty gniazd dębowych w wieku 16 lat. W celu przywrócenia stanu pierwotnego dokonano w 2015r przygotowania gleby oraz zaplanowano odnowienie powierzchni  w 2016r.

6. W roku 2015 nie stwierdzono innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.


Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2014r.

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF - High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Starachowice podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej.

Wyniki monitoringu przeprowadzonego w 2014r.:

1.    Na terenie lasów HCVF wykonywane były prace zgodnie z lokalizacją wskazaną w planie gospodarczym na 2014r.  

2.    Realizując prace gospodarcze w roku 2014 w Nadleśnictwie Starachowice służby terenowe zwracały uwagę na zagadnienia zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania niezmienionego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększania jego walorów przyrodniczych.

3.    Przed wykonaniem prac gospodarczych zawartych w planie gospodarczym roku 2014, przeprowadzona została ocena wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na środowisko pod kątem zachowania walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF, a następnie zostały wykonane prace z uwzględnieniem zatwierdzonych sposobów minimalizacji ewentualnych zagrożeń.

4.    Wykonywane w 2014 roku planowane prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

5.    Na terenie lasów HCVF w roku 2014 miało miejsce 5 pożarów lasu zgodnie z lokalizacją:

 • Oddz. 157n L-ctwa Lipie
 • Oddz. 167a L-ctwa Majówka
 • Oddz. 157i,m,r  L-ctwa Lipie
 • Oddz. 167h L-ctwa Majówka
 • Oddz. 152b L-ctwo Klepacze 

Pożary całkowite wystąpiły: w oddz. 167h na pow. 0,39ha oraz oddz. 157m na powierzchni 0,32ha. Zaplanowano odnowienie w/w powierzchni w 2015r. Zdarzenia nie miały negatywnego wpływu na walory wodochronne powierzchni, na której wystąpiły.

6.     W roku 2014 nie stwierdzono innych zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać na lasy HCVF.


Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Załącznik nr 1 do ogłoszenia  - opis poszczególnych kategorii lasów HCVF

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - formularz zgłoszenia uwag i wniosków

 

Wykazy lasów HCVF umieszczone są na stronie internetowej RDLP w Radomiu w zakładce Interaktywna mapa RDLP w Radomiu - link bezpośredni: www.mapa.radom.lasy.gov.pl.  

W zakładce ochrona ekosystemów leśnych znajdują sięwarstwy z lokalizacją mapową poszczególnych lokalizacji HCVF.